วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID-๑๙ ประเภท Antigen Test Self-Test Kits โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการให้ความรู้แก่ประชาชนตาม พ.ร.บ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มในวันอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ตามโครงการป้องกันปัญหาโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2565
ซื้อของที่ระลึก โครงการพัฒนาบุคลากรของเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างที่ล้างรถขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมลิฟท์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง