วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะ โครงการพัฒนาบุคคลากรของเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
จ้างเหมายานพาหนะโครงการสานสัมพันธ์ครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อชุดตรวจสำหรับ COVID -๑๙ ประเภท Antigen Test Kit (ATK) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นไม้) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2565
วัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาล
17  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ชุมชนเฟื่องฟ้า หมู่ที่ ๙ (ซอย ๘) (ซอย ๙) (ซอย ๑๑) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมโน๊ตบุค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง