วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2566
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยข้างฟาร์มม้า ชุมชนหัวเขาเกตุ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อ วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาครูผู้สอนในสาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ - ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์หมายเลขทะเบียน นข ๕๖๕๒ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง