วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนบริเวณซอยข้างโรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง ชุมชนหนองผักบุ้ง หมู่ที่ ๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณถนนเทศบาล ๕ ซอย ๑๖ (เชื่อมถนนเทศบาล ๖) ชุมชนบ้านไทย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11  ส.ค. 2565
ซื้อโต๊ะเก้าอี้นักเรียน โรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๙ เครื่อง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) และโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์
11  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลสมถวิล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10  ส.ค. 2565
จ้างล้างทำความสะอาด,เติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายระวังรถวิ่งสวนทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง