วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มชนิดแก้ว ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่มในการอบรม โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อดอกไม้ประดับโพเดียม ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารประกอบการอบรม โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการอรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันพร้อมน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและเจ้าหน้าที่ โครงการอบรมและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง