วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ส.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มในการอบรม โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการอบรมโครงการและส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีแม่บ้าน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับการฝึกอบรม โครงการอบรมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหาร ตามโครงการอบรมความรู้และทัศนศึกษาดูงานด้านสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอยบ้านนายธวัช ราชจำเริญ ชุมชนหัววังยาว หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณเพชรไผ่ทอง ซอย ๒ บ้านนางทองสุข ชฎาจิตร ชุมชนเพชรไผ่ทอง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณซอยอำภารวมใจ ชุมชนหนองปู ๙๓ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
2  ส.ค. 2565
จ้างล้างทำความสะอาด, เติมน้ำยา เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมเซมเครื่องพ่นหมอกควันชนิดสะพายไหล่ยี่ห้อ Swingted หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์๐๕๔-๔๘-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง