วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐% ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.ค. 2565
ซื้อพัดลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๗ เครื่อง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๑ (สมุห์พร้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้องานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้าย ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2565
ซื้อโล่หรือถ้วยรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการแข่งขัน,ซื้อชุดกีฬา,ซื้อเสื้อกีฬา สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง