วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๔๐๒๙ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียง ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดเตรียมสนามแข่งขัน และพิธีเปิดกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับนักกีฬา ตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
ซื้อกระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนกระจกบังลมหน้าพร้อมฟิล์มกรองแสงและซ่อมรถยนต์กู้ชีพ หมายเลขทะเบียน กพ ๑๘๐๐ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2565
จ้างเหมาอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บบ ๕๓๒๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
จ้างทำป้าย โครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง