วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ค. 2565
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ตามโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ค. 2565
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องช่วยหายใจแบบหน้ากากเต็ม พร้อมถังอัดอากาศ จำนวน ๕ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันในวันอบรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อกระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุในการจัดทำเอกสารการฝึกอบรม โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดป้าย โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักงาน ลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมพนักง่าน ลูกจ้าง ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์หมายเลขทะเบียน กพ ๑๑๕ สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิลพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพระพันปีหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้ในงานโรงเรียนเทศบาลทับกวาง ๒ (จิตรประไพชาเล่ต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง