วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณชุมชนคุ้มไผ่ทอง หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน บริเวณซอยหมู่บ้านออมเงิน (ซอย ๑) (ซอย๒) ชุมชนหัวเขาเกตุพัฒนา หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างพร้อมน้ำดื่ม โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำป้ายโครงการ ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อของที่ระลึก โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ใช้ในการจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า เบอร์ ๒ หมายเลขทะเบียน ๘๖-๘๘๕๐ สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๑๒-๖๓-๐๐๐๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันในการอบรม โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาพาหนะ โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของคณะกรรมการการชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง