วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับผู้เข้ารับการอบรม โครงการรณรงค์การปลูกฝังจิตสาธารณะเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์การปลูกฝังจิตสาธารณะเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลโครงการรณรงค์การปลูกฝังจิตสาธารณะเพื่อต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้ารับการอบรมโครงการรณรงค์การปลูกฝังจิตสาธารณะ เพื่อต่อต้านการทุจริต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค ๗๘๔ สระบุรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างทำป้าย ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหารกลางวัน ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
จ้างเหมาทำอาหารว่าง ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2565
ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ตามโครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง