เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 135 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือและแนวทางการดำเนินงานด้านการควบคุมมลพิษ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม [ 21 ก.ย. 2566 ]0
2 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการจำแนกเห็ดพิษ [ 19 ก.ย. 2566 ]0
3 เอกสารแนะนำความรู้เรื่องโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) [ 19 ก.ย. 2566 ]2
4 ประกาศแจ้งการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนกันยายน 2566 [ 11 ก.ย. 2566 ]2
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 [ 8 ก.ย. 2566 ]2
6 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 [ 6 ก.ย. 2566 ]6
7 ประชาสัมพันธ์ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรีย [ 29 ส.ค. 2566 ]4
8 ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 ของเทศบาลเมืองทับกวาง [ 24 ส.ค. 2566 ]8
9 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 [ 21 ส.ค. 2566 ]14
10 (ร่าง) เทศบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ.2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]11
11 ใบสมัครขอทุนการศึกษากองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภททุนการศึกษาด้อยโอกาส [ 15 ส.ค. 2566 ]9
12 ใบสมัครขอทุนการศึกษากองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประเภททุนการศึกษาเรียนดี [ 15 ส.ค. 2566 ]9
13 แผนปฏิการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ. 2566-2569 [ 11 ส.ค. 2566 ]3
14 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวางเรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ(ร่าง)เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]14
15 รับโอนพนักงานครูเทศบาล พนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการครูประเภทอื่นเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง สายงานผู้บริหารที่ว่าง [ 3 ส.ค. 2566 ]5
16 การให้บริการด้านงานทะเบียนช่วงวันหยุดราชการ [ 27 ก.ค. 2566 ]9
17 ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองทับกวาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 24 ก.ค. 2566 ]3
18 รายงานการประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2566 [ 18 ก.ค. 2566 ]5
19 ประกาศเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง รับฟังความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลเมืองทับกวาง เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภท ในท้องที่เขตเทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี (ฉบับที่ 3) [ 14 ก.ค. 2566 ]88
20 การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 ก.ค. 2566 ]6
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7