เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเข้าดูศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 5 ม.ค. 2564 ]15
2 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯข้อ๑๐๐กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ) [ 5 ม.ค. 2564 ]15
3 การรับแจ้งการเกิด (เกิดในบ้าน, นอกบ้าน) ณสำนักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น (ระเบียบฯข้อ๕๖๑) [ 5 ม.ค. 2564 ]15
4 การรับแจ้งการตายเกินกำหนดและกรณีการรับแจ้งการตายเกินกำหนดสำนักทะเบียนอื่น [ 5 ม.ค. 2564 ]17
5 การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม (ระเบียบฯข้อ๘๓) [ 5 ม.ค. 2564 ]15
6 การรับแจ้งการรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลายกรณีมีผู้แจ้ง (ระเบียบฯข้อ๓๔และข้อ๓๕) [ 5 ม.ค. 2564 ]14
7 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ [ 5 ม.ค. 2564 ]16
8 การออกใบรับแจ้งการขุดดินถมดิน [ 5 ม.ค. 2564 ]14
9 ขออนุญาตเพื่อบริการประชาชน (ดันท่อระบายน้ำล้างถนนตัดต้นไม้) [ 5 ม.ค. 2564 ]15
10 ขออนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 5 ม.ค. 2564 ]14
11 ขออนุญาตช่วยจัดจราจร (อปพร.) [ 5 ม.ค. 2564 ]17
12 ขั้นตอนการดำเนินงานขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนและเคลื่อนย้ายอาคาร [ 5 ม.ค. 2564 ]19
13 คำร้องทั่วไป [ 5 ม.ค. 2564 ]12
14 ช่วยเหลือสาธารณภัย [ 5 ม.ค. 2564 ]13
15 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 5 ม.ค. 2564 ]16