เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
ITA คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการรับเบี้ยยังชีพ [ 14 มี.ค. 2566 ]15
2 การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเด็ก [ 14 มี.ค. 2566 ]16
3 การลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 23 มี.ค. 2565 ]104
4 การเข้าดูศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 5 ม.ค. 2564 ]174
5 การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯข้อ๑๐๐กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ) [ 5 ม.ค. 2564 ]205
6 การรับแจ้งการเกิด (เกิดในบ้าน, นอกบ้าน) ณสำนักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น (ระเบียบฯข้อ๕๖๑) [ 5 ม.ค. 2564 ]172
7 การรับแจ้งการตายเกินกำหนดและกรณีการรับแจ้งการตายเกินกำหนดสำนักทะเบียนอื่น [ 5 ม.ค. 2564 ]168
8 การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม (ระเบียบฯข้อ๘๓) [ 5 ม.ค. 2564 ]205
9 การรับแจ้งการรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลายกรณีมีผู้แจ้ง (ระเบียบฯข้อ๓๔และข้อ๓๕) [ 5 ม.ค. 2564 ]161
10 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ [ 5 ม.ค. 2564 ]179
11 การออกใบรับแจ้งการขุดดินถมดิน [ 5 ม.ค. 2564 ]173
12 ขออนุญาตเพื่อบริการประชาชน (ดันท่อระบายน้ำล้างถนนตัดต้นไม้) [ 5 ม.ค. 2564 ]158
13 ขออนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง [ 5 ม.ค. 2564 ]217
14 ขออนุญาตช่วยจัดจราจร (อปพร.) [ 5 ม.ค. 2564 ]227
15 ขั้นตอนการดำเนินงานขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนและเคลื่อนย้ายอาคาร [ 5 ม.ค. 2564 ]228
16 คำร้องทั่วไป [ 5 ม.ค. 2564 ]164
17 ช่วยเหลือสาธารณภัย [ 5 ม.ค. 2564 ]164
18 สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 5 ม.ค. 2564 ]163