เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
- หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนครั้งของการลาหรือการมาทำงานสาย [ 4 ต.ค. 2564 ]23
2 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทนพิเศษ [ 31 มี.ค. 2564 ]102
3 ประกาศกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(หมวด 6 หมวด 7 หมวด 8 หมวด 9 [ 31 มี.ค. 2564 ]101
4 ประกาศคณะกรรมการฯหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบการลงโทษทางวินัยฉ3 [ 31 มี.ค. 2564 ]98
5 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ พ.ศ.2558 [ 31 มี.ค. 2564 ]97
6 แนวทางการกำหนดค่าคะแนนการได้รับเงินเดือนฯ [ 31 มี.ค. 2564 ]100
7 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิการอุทธร การพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ.2558 [ 31 มี.ค. 2564 ]96
8 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2558 [ 31 มี.ค. 2564 ]99
9 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558 [ 31 มี.ค. 2564 ]94
10 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างของเทศบาลได้รับค่าจ้าง ฉ5 [ 31 มี.ค. 2564 ]102
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย ฉ3 หลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ ฉ2 [ 31 มี.ค. 2564 ]97