เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี : www.tubkwang.go.th
 
 
คู่มือประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือสำหรับประชาชน
 
การเข้าดูศูนย์ข้มูลข่าวสาร
การเพิ่มชื่อ (ระเบียบฯข้อ๑๐๐กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ)
การรับแจ้งการเกิด (เกิดในบ้าน, นอกบ้าน) ณสำนักทะเบียนแห่งท้องที่อื่น (ระเบียบฯข้อ๕๖๑)
การรับแจ้งการตายเกินกำหนดและกรณีการรับแจ้งการตายเกินกำหนดสำนักทะเบียนอื่น
การรับแจ้งการย้ายกลับที่เดิม (ระเบียบฯข้อ๘๓)
การรับแจ้งการรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลายกรณีมีผู้แจ้ง (ระเบียบฯข้อ๓๔และข้อ๓๕)
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ
การออกใบรับแจ้งการขุดดินถมดิน
ขออนุญาตเพื่อบริการประชาชน (ดันท่อระบายน้ำล้างถนนตัดต้นไม้)
ขออนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
ขออนุญาตช่วยจัดจราจร (อปพร.)
ขั้นตอนการดำเนินงานขออนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนและเคลื่อนย้ายอาคาร
คำร้องทั่วไป
ช่วยเหลือสาธารณภัย
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
    วันที่ลงข่าว
: 11 ธ.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ